KVKK İlgili MaddelerKİŞİSEL VERİLERİNKORUNMASI KANUNU
Kanun Numarası: 6698
Kabul Tarihi: 24/3/2016
Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 7/4/2016
Sayı: 29677
Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : 57
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
MADDE1-(1)BuKanununamacı,kişiselverilerinişlenmesindebaştaözel
hayatıngizliliğiolmaküzerekişilerintemelhakveözgürlüklerinikorumakve
kişisel verileriişleyengerçekvetüzel kişilerinyükümlülükleriile uyacakları usul
ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE2-(1)BuKanunhükümleri,KİŞİSELVERİLERİİŞLENENGERÇEK
KİŞİLERilebuverileritamamenveyakısmenotomatikolanyadaherhangibirveri
kayıtsistemininparçasıolmakkaydıylaotomatikolmayanyollarlaişleyengerçekve
tüzel kişiler hakkında uygulanır.
Tanımlar
MADDE 3-(1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a)AÇIK RIZA:Belirlibir konuya ilişkin,bilgilendirilmeyedayanan veözgür
iradeyleaçıklanan rızayı,
b)Anonimhâlegetirme:Kişiselverilerin,başkaverilerleeşleştirilerekdahihiçbir
surettekimliğibelirliveyabelirlenebilirbirgerçekkişiyleilişkilendirilemeyecekhâle
getirilmesini,
c) Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını,
ç)İLGİLİ KİŞİ: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
d)KİŞİSELVERİ:Kimliğibelirliveyabelirlenebilirgerçekkişiyeilişkinher
türlü bilgiyi,
e)KİŞİSELVERİLERİNİŞLENMESİ:Kişiselverilerintamamenveyakısmen
otomatikolanyadaherhangibirverikayıtsistemininparçasıolmakkaydıyla
otomatikolmayanyollarlaeldeedilmesi,kaydedilmesi,depolanması,
muhafazaedilmesi,değiştirilmesi,yenidendüzenlenmesi,açıklanması,
aktarılması,devralınması,eldeedilebilirhâlegetirilmesi,sınıflandırılması
yadakullanılmasınınengellenmesigibiverilerüzerindegerçekleştirilenher
türlü işlemi,
f) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
g) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
ğ)Veri işleyen:Verisorumlusununverdiği yetkiye dayanarakonunadına kişisel
verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
h)Verikayıtsistemi:Kişiselverilerinbelirlikriterleregöreyapılandırılarak
işlendiği kayıt sistemini,
ı)VERİSORUMLUSU:Kişiselverilerinişlemeamaçlarınıvevasıtalarını
belirleyen,verikayıtsistemininkurulmasındanveyönetilmesindensorumluolan
gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kişisel Verilerin İşlenmesi
Genel ilkeler
MADDE4-(1)Kişiselveriler,ancakbuKanundavediğerkanunlardaöngörülen
usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.
(2)Kişiselverilerinişlenmesindeaşağıdakiilkelereuyulma
zorunludur:
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
c)Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
d)İlgili mevzuattaöngörülen veyaişlendikleriamaç içingerekli olan
süre kadar muhafaza edilme.
Kişisel verilerin işlenme şartları
MADDE5-(1)Kişiselverilerilgilikişininaçıkrızasıolmaksızın
işlenemez.
(2)Aşağıdakişartlardanbirininvarlığıhâlinde,ilgilikişininaçıkrızası
aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b)Fiiliimkânsızlıknedeniylerızasınıaçıklayamayacakdurumdabulunanveya
rızasınahukukigeçerliliktanınmayankişininkendisininyadabirbaşkasınınhayatı
veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c)Birsözleşmeninkurulmasıveyaifasıyladoğrudandoğruyailgili
olmasıkaydıyla,sözleşmenintaraflarınaaitkişiselverilerinişlenmesinin
gerekli olması.
ç)Verisorumlusununhukukiyükümlülüğünüyerinegetirebilmesi
için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e)Birhakkıntesisi,kullanılmasıveyakorunmasıiçinveriişlemeninzorunlu
olması.
f)İlgilikişinintemelhakveözgürlüklerinezararvermemekkaydıyla,
verisorumlusununmeşrumenfaatleriiçinveriişlenmesininzorunlu
olması.
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları
MADDE6-(1)Kişilerinırkı,etnikkökeni,siyasidüşüncesi,felsefi
inancı,dini,mezhebiveyadiğerinançları,kılıkvekıyafeti,dernek,vakıf
yadasendikaüyeliği,sağlığı,cinselhayatı,cezamahkûmiyetivegüvenlik
tedbirleriyleilgiliverileriilebiyometrikvegenetikverileriözelnitelikli
kişisel veridir.
(2)Özelniteliklikişiselverilerin,ilgilininaçıkrızasıolmaksızınişlenmesi
yasaktır.
(3)Birincifıkradasayılansağlıkvecinselhayatdışındakikişiselveriler,
kanunlardaöngörülenhâllerde ilgilikişininaçıkrızasıaranmaksızınişlenebilir.Sağlık
ve cinsel hayatailişkinkişisel verileriseancak kamu sağlığının korunması, koruyucu
hekimlik, tıbbî teşhis, tedavive bakımhizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile
finansmanınınplanlanmasıveyönetimiamacıyla,sırsaklamayükümlülüğüaltında
bulunankişilerveyayetkilikurumvekuruluşlartarafındanilgilininaçıkrıza
aranmaksızın işlenebilir.
(4)Özelniteliklikişiselverilerinişlenmesinde,ayrıcaKurultarafındanbelirlenen
yeterli önlemlerin alınması şarttır.
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi
MADDE7-(1)BuKanunveilgilidiğerkanunhükümlerineuygunolarak
işlenmişolmasınarağmen,lenmesinigerektirensebeplerinortadankalkmasıhâlinde
kişisel veriler resenveyailgili kişinintalebi üzerine verisorumlusutarafından silinir,
yok edilir veya anonim hâle getirilir.
(2)Kişiselverilerinsilinmesi,yokedilmesiveyaanonimhâlegetirilmesineilişkin
diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.
(3)Kişiselverilerinsilinmesine,yokedilmesineveyaanonimhâlegetirilmesine
ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
Kişisel verilerin aktarılması
MADDE8-(1)Kişiselveriler,ilgilikişininaçıkrızasıolmaksızın
aktarılamaz.
(2) Kişisel veriler;
a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında,
b)Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında,
belirtilenşartlardanbirininbulunmasıhâlinde,ilgilikişininaçıkrızası
aranmaksızın aktarılabilir.
(3)Kişiselverilerinaktarılmasınailişkindiğerkanunlardayeralanhükümler
saklıdır.
Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması
MADDE9-(1)Kişiselveriler,ilgilikişininaçıkrızasıolmaksızınyurtdışına
aktarılamaz.
(2)Kişiselveriler,5incimaddeninikincifıkrasıile6ncımaddeninüçüncü
fıkrasındabelirtilenşartlardanbirininvarlığıvekişiselverininaktarılacağıyabancı
ülkede;
a) Yeterli korumanın bulunması,
b)Yeterlikorumanınbulunmamasıdurumundarkiye’dekiveilgiliyabancı
ülkedekiverisorumlularınınyeterlibirkorumayıyazılıolaraktaahhütetmelerive
Kurulun izninin bulunması,
kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.
(3) Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir.
(4)Kurulyabancıülkedeyeterlikorumabulunupbulunmadığınaveikinci
fıkranın (b) bendi uyarınca izin verilip verilmeyeceğine;
a) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri,
b)KişiselveritalepedenülkeileTürkiyearasındaveriaktarımınailişkin
karşılıklılık durumunu,
c)Hersomutkişiselveriaktarımınailişkinolarak,kişiselverininniteliğiile
işlenme amaç ve süresini,
ç) Kişisel verinin aktarılacağı ülkenin konuyla ilgili mevzuatı ve uygulamasını,
d)Kişiselverininaktarılacağıülkede bulunanveri sorumlusutarafındantaahhüt
edilen önlemleri,
değerlendirmekveihtiyaçduymasıhâlinde,ilgilikurumvekuruluşların
görüşünü de almak suretiyle karar verir.
(5)Kişiselveriler,uluslararasısözleşmehükümlerisaklıkalmaküzere,
Türkiye’ninveyailgilikişininmenfaatininciddibirşekildezarargöreceği
durumlarda,ancakilgilikamukurumveyakuruluşunungörüşüalınarakKurulun
izniyle yurt dışına aktarılabilir.
(6)Kişiselverilerinyurtdışınaaktarılmasınailişkindiğerkanunlardayeralan
hükümler saklıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Haklar ve Yükümlülükler
Veri sorumlusununaydınlatma yükümlülüğü
MADDE10-(1)Kişiselverilerineldeedilmesisırasındaverisorumlusuveya
yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;
a) Veri sorumlusunun ve varsatemsilcisinin kimliği,
b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
d) 11 inci maddede sayılan diğer hakları,
konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.
İlgili kişinin hakları
MADDE 11-(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)Kişiselverilerinişlenmeamacınıvebunlarınamacınauygunkullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
ç)Yurt içindeveya yurtdışında kişiselverilerinaktarıldığı üçüncü kişileribilme,
d)Kişiselverilerineksikveyayanlışişlenmişolmasıhâlindebunların
düzeltilmesini isteme,
e)7ncimaddedeöngörülenşartlarçerçevesindekişiselverilerinsilinmesiniveya
yok edilmesini isteme,
f)(d)ve(e)bentleriuyarıncayapılanlemlerin,kişiselverilerinaktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g)İşlenenverilerinmünhasıranotomatiksistemlervasıtasıylaanalizedilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ)Kişiselverilerinkanunaaykırıolarakişlenmesisebebiylezararauğraması
hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.
Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler
MADDE 12-(1) Veri sorumlusu;
a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,
amacıylauygungüvenlikdüzeyiniteminetmeyeyönelikgereklihertürlü
teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.
(2) Verisorumlusu, kişiselverilerinkendiadınabaşkabir gerçekveyatüzelkişi
tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilentedbirlerin alınması hususunda
bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur.
(3)Verisorumlusu,kendikurumveyakuruluşunda,buKanunhükümlerinin
uygulanmasınısağlamakamacıylagereklidenetimleriyapmakveya
yaptırmak zorundadır.
(4)Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun
hükümlerineaykırıolarakbaşkasınaaçıklayamazveişlemeamacıdışında
kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.
(5)İşlenenkişiselverilerinkanuniolmayanyollarlabaşkalarıtarafındanelde
edilmesihâlinde,verisorumlusubudurumuenkısasüredeilgilisineveKurula
bildirir.Kurul,gerekmesihâlindebudurumu,kendiinternetsitesindeyadauygun
göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru, Şikâyet ve Veri Sorumluları Sicili
Veri sorumlusuna başvuru
MADDE13-(1)İlgilikişi,buKanununuygulanmasıylailgilitalepleriniyazılı
olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle verisorumlusuna iletir.
(2) Verisorumlusu başvuruda yeralan talepleri,talebin niteliğinegöreen kısa
süredeveengeçotuzgüniçindeücretsizolarak
sonuçlandırır.Ancak,işleminayrıcabirmaliyetigerektirmesihâlinde,Kurulca
belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
(3)Verisorumlusutalebikabulederveyagerekçesiniaçıklayarakreddederve
cevabınıilgili kişiyeyazılı olarakveyaelektronikortamdabildirir.Başvurudayer alan
talebinkabuledilmesihâlindeverisorumlusuncagereğiyerinegetirilir.Başvurunun
veri sorumlusununhatasındankaynaklanması hâlindealınan ücretilgiliyeiade edilir.
Kurula şikâyet
MADDE14-(1)Başvurununreddedilmesi,verilencevabınyetersiz
bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde;ilgili
kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihtenitibarenotuzveher
hâldebaşvurutarihindenitibarenaltmışgüniçindeKurulaşikâyette
bulunabilir.
(2)13üncümaddeuyarıncabaşvuruyolutüketilmedenşikâyetyoluna
başvurulamaz.
(3)Kişilikhaklarıihlaledilenlerin,genelhükümleregöre
tazminathakkı saklıdır.
Şikâyet üzerine veya resen incelemenin usul ve esasları
MADDE15-(1)Kurul,şikâyetüzerineveyaihlaliddiasınıöğrenmesi
durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar.
(2)1/11/1984tarihlive3071sayılıDilekçeHakkınınKullanılmasınaDair
Kanunun6ncımaddesindebelirtilenşartlarıtaşımayanihbarveyaşikâyetler
incelemeye alınmaz.
(3)Devletsırrıniteliğindekibilgivebelgelerhariç;verisorumlusu,Kurulun,
incelemekonusuylailgiliistemişolduğubilgivebelgelerionbeşgüniçinde
göndermekvegerektiğindeyerindeincelemeyapılmasınaimkânsağlamak
zorundadır.
(4)ŞikâyetüzerineKurul,talebiinceleyerekilgililerebircevapverir.Şikâyet
tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmişsayılır.
(5)Şikâyetüzerineveyaresenyapılanincelemesonucunda,ihlalinvarlığının
anlaşılmasıhâlindeKurul,tespitettiğihukukaaykırılıklarınverisorumlusu
tarafındangiderilmesinekararvererekilgilileretebliğeder.Bukarar,tebliğden
itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir.
(6)Şikâyetüzerineveyaresenyapılanincelemesonucunda,ihlalinyaygın
olduğununtespitedilmesihâlindeKurul,bukonudailkekararıalırvebukararı
yayımlar.Kurul,ilkekararıalmadanönceihtiyaçduymasıhâlinde,ilgilikurumve
kuruluşların görüşlerini dealabilir.
(7)Kurul,telafisigüçveyaimkânsızzararlarındoğmasıveaçıkçahukuka
aykırılıkolmasıhâlinde,veriişlenmesininveyaverininyurtdışınaaktarılmasının
durdurulmasına karar verebilir.
Veri Sorumluları Sicili
MADDE 16-(1)Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuyaaçık olarak
Veri Sorumluları Sicili tutulur.
(2)Kişiselverileriişleyengerçekvetüzelkişiler,veriişlemeye
başlamadanönceVeriSorumlularıSicilinekaydolmak
zorundadır.Ancak,işlenenkişiselverininniteliği,sayısı,veriişlemeninkanundan
kaynaklanmasıveyaüçüncükişilereaktarılmadurumugibiKurulcabelirlenecek
objektifkriterlergözönünealınmaksuretiyle,Kurultarafından,VeriSorumluları
Siciline kayıt zorunluluğunaistisnagetirilebilir.
(3)VeriSorumlularıSicilinekayıtbaşvurusuaşağıdakihususlarıiçerenbir
bildirimle yapılır:
a) Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri.
b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği.
c)Verikonusukişigrubuvegruplarıilebukişilereaitverikategorileri
hakkındaki açıklamalar.
ç) Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları.
d) Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler.
e) Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler.
f) Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.
(4)Üçünfıkrauyarıncaverilenbilgilerdemeydanagelendeğişikliklerderhâl
Başkanlığa bildirilir.
(5)VeriSorumlularıSicilineilişkindiğerusulveesaslaryönetmelikledüzenlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Suçlar ve Kabahatler
Suçlar
MADDE17-(1)Kişiselverilereilişkinsuçlarbakımından26/9/2004tarihlive
5237sayılıTürkCezaKanununun135ila140ıncımaddehükümleri
uygulanır.
(2)BuKanunun7ncimaddesihükmüneaykırıolarak;kişiselverilerisilmeyen
veyaanonimhâlegetirmeyenler5237sayılıKanunun138incimaddesinegöre
cezalandırılır.
Kabahatler
MADDE 18-(1) Bu Kanunun;
a)10uncumaddesindeöngörülenaydınlatmayükümlülüğünü
yerinegetirmeyenlerhakkında5.000Türklirasından100.000Türklirasına
kadar,
b)12ncimaddesindeöngörülenverigüvenliğineilişkin
yükümlülükleriyerinegetirmeyenlerhakkında15.000Türklirasından
1.000.000 Türk lirasına kadar,
c)15incimaddesiuyarıncaKurultarafındanverilenkararları
yerinegetirmeyenlerhakkında25.000Türklirasından1.000.000Türklirasına
kadar,
ç)16ncımaddesindeöngörülenVeriSorumlularıSicilinekayıtve
bildirimyükümlülüğüneaykırıhareket edenlerhakkında 20.000Türk
lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,
idari para cezası verilir.
(2) Bu maddede öngörülen idari para cezaları veri sorumlusu olan gerçek kişiler
ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında uygulanır.
(3)Birincifıkradasayılaneylemlerinkamukurumvekuruluşlarıilekamu
kurumuniteliğindekimeslekkuruluşlarıbünyesindeişlenmesihâlinde,Kurulun
yapacağı bildirim üzerine, ilgilikamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar
vediğerkamugörevlileriilekamukurumu niteliğindekimeslekkuruluşlarındagörev
yapanlarhakkındadisiplinhükümlerinegöreişlemyapılırvesonucuKurulabildirilir.